19 خرد

آب و فاضلاب و دفع آب‌های سطحی

مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب
مطالعه و طراحی شبکه‌های آب و فاضلاب
مطالعه و طراحی ایستگاه های پمپاژ و مخازن آب
مطالعه و طراحی سامانه های دفع آب‌های سطحی
مطالعات مربوط به جداسازی آب شرب و بهداشت
مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
طرح‌های آب و فاضلاب

اشتراک