19 خرد

تصفیه و استفاده مجدد از پساب

مطالعات استفاده مجدد و باز چرخانی پساب

مطالعات جداسازی فاضلاب (آب خاکستري و آب سیاه)

طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب (شهری، روستایی و صنعتی)

مطالعه و طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب به روش طبیعی (بستر نیزار مصنوعی)

اشتراک