19 خرد

قنات و سازه‌های تاریخی آبی

مطالعات جامع قنوات

مطالعات مربوط به سازه‌های تاریخی آبی

مستند سازی و تدوین تجربیات

مطالعات تلفیقی سازه‌های تاریخی آبی و گردشگری

تهیه پرونده ثبت بین المللی سازه های تاریخی آبی

طراحی سایت گردشگی قنات

طراحی موزه آب

اشتراک