19 خرد

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره وری

مطالعات جداسازی آب شرب از سایر مصارف

مطالعات شناسائی، نیمه تفضیلی و تفضیلی آبهای زیرزمینی

مطالعات بیلان منابع آب

مطالعات مدیریت کیفی آب

اشتراک